heliant-logo prijava
srp           eng

Kapitacija

Namenjen je podršci za obračun zarada po kapitacionoj formuli koji će se od 1. oktobara 2012. godine primenjivati u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Zajedno sa modulom “Obračun zarada i naknada” čini jedinstvenu celinu koja omogućuje pouzdan, jednostavan i brz obračun zarada i naknada.

Projektovan je tako da se može koristiti i kao posebna aplikacija, nezavisno od ostatka poslovnog informacionog sistema “Moneo”.

Modul “Kapitacija” omogućuje:

  • Učitavanje ocena za lekare iz Excel fajlova objavljenih na Portalu RFZO-a.
  • Pregled i promenu ocena uz odgovarajuću autorizaciju.
  • Dodeljivanje oblasti rada zaposlenima u ustanovi – zaposleni može promeniti više oblasti rada u toku jednog obračunskog perioda.
  • Povezivanje sestara sa lekarima – sestra može biti vezana za više različitih lekara u toku jednog obračunskog perioda.
  • Ponderisanje ocena za lekare na nivo ustanove.
  • Obračun koeficijenata u skladu sa pravilima za kapitaciju.
  • Izvoz koeficijenata za potrebe drugih programa za obračun zarada.
X